Política de privacitat

Dades del responsable del fitxer

Identitat: Consell Insular de Formentera
Direcció: Plaça de la Constitució, 1, 07860 Sant Francesc Xavier, Illes Balears
Telèfon: 971.317.922
E-mail: turisme@formentera.es

Finalitats del tractament

L’informem que les dades que ens faciliti per qualsevol mitjà (pàgina web, correu electrònic, formularis en paper, i / o qualsevol altre document) seran incorporades un fitxer titularitat del Consell Insular de Formentera

Consell Insular de Formentera tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
Comunicacions comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.
Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través el Currículum Vitae (CV): o al formulari facilitat a la secció “Treballa amb nosaltres”, amb la finalitat de procés de selecció i reclutament. Vostè autoritza expressament a Consell Insular de Formentera perquè procedeixi al tractament de les seves dades per la finalitat indicada. Consell Insular de Formentera tractarà les seves dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i / o accés no autoritzat. Conservació de les dades: Així mateix l’informem que Consell Insular de Formentera podrà conservar el seu Currículum Vitae pel termini màxim d’un any, conclòs el termini de procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.

Les persones interessades podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions a la següent adreça de correu electrònic: turisme@formentera.es

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals, així com per a l’enviament de comunicacions comercials dutes a terme per Consell Insular de Formentera.

Com obtenim les seves dades?

Consell Insular de Formentera obté les seves dades per les següents fonts:

La informació que vostè ens facilita quan contracta i manté productes i / o serveis amb nosaltres, tant de forma directa com indirecta.
Fonts d’informació externes, com diaris i butlletins oficials, registres públics, resolucions de les Administracions Públiques, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals, llistes oficials per a la prevenció del frau, xarxes socials i Internet, així com a terceres empreses a les que Un. hagi prestat el seu consentiment per a la cessió de les seves dades a entitats de crèdit, financeres i d’assegurances.
En particular, les dades que tractarem inclouen les següents categories: dades de caràcter identificatiu, dades referents a les seves característiques personals i circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, informació comercial.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Tractarem les seves dades personals mentre siguin necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Si cancel·la tots els contractes, vostè podrà:

Mantenir el consentiment per desenvolupar accions comercials: tractarem les seves dades per a les accions comercials que hagi consentit. Considerarem que ha triat aquesta opció si no revoca el consentiment expressament.
Revocar el consentiment per desenvolupar accions comercials: cancel.larem les seves dades mitjançant el bloqueig dels mateixos.

Amb aquest bloqueig, Consell Insular de Formentera no tindrà accés a les seves dades i només els tractarà per a la seva posada a disposició a les administracions públiques competents, els jutges i tribunals o el ministeri fiscal, per a l’atenció de les possibles responsabilitats relacionades amb el tractament dels dades, en particular per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades. Conservarem les seves dades bloquejats durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, si s’escau, en les relacions contractuals mantingudes amb Consell Insular de Formentera, procedint a la supressió física de les seves dades un cop transcorreguts aquests terminis.

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals dades a tercers països.

Com encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

Organismes Públics, Agència Tributària, jutges i tribunals i, en general, autoritats competents, quan Consell Insular de Formentera tingui l’obligació legal de facilitar els.

Google LLC, amb domicili a 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (Califòrnia), Estats Units, que presta els serveis de GSuite, consistents en serveis de computació en el núvol i de correu electrònic.
Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Google participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats de l’Privacy Shield.
Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield al web del Departament de Comerç dels EUA .: https://www.privacyshield.gov/welcome
Així mateix, pots comprovar l’adhesió de Google a l’Privacy Shield en el següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Facebook Ireland, Ltd amb domicili en 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlanda. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation. Facebook participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats de l’Privacy Shield.
Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield al web del Departament de Comerç dels EUA .: https://www.privacyshield.gov/welcome
Twitter, amb domicili a 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://twitter.com/es/privacy
Twitter participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats de l’Privacy Shield.
Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield al web del Departament de Comerç dels EE.UU.:https://www.privacyshield.gov/welcome
Unelink, C / Louis Pasteur, 6 (Parc Tecnològic) 46980 Paterna (València), Tel. 961 15 32 81. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https: // www. unelink.es/politica-privacidad.html
Al marge de les anteriors comunicacions de dades, Consell Insular de Formentera compta amb la col·laboració d’alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten les dades esmentades en nom i per compte del Consell Insular de Formentera com a conseqüència de la seva prestació de serveis.

Consell Insular de Formentera segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis per tal de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades i es compromet a subscriure amb ells el corresponent contracte de tractament de dades mitjançant el qual els imposarà, entre d’altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament a les instruccions documentades de Consell Insular de Formentera; i suprimir o retornar les dades a Consell Insular de Formentera un cop finalitzi la prestació dels serveis.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona nostres col·laboradors són les següents:

– Dades d’identificació.
– Adreces postals o electròniques.
– Dades bancàries.

No es tracten dades especialment protegides.

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a Consell Insular de Formentera estem tractant dades personals que els concerneix, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits .

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Consell Insular de Formentera deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació davant Consell Insular de Formentera en l’adreça dalt indicada, adjuntant fotocòpia del DNI del titular de les dades o en l’e-mail turisme@formentera.es

Actualitzacions i modificacions

Consell Insular de Formentera es reserva el dret de modificar i / o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al web.

Canal de comunicació i suport

Les persones interessades podran comunicar qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política en la següent adreça: turisme@formentera.es

Responsabilitat i Obligacions del prestador

Responsabilitats pel que fa als continguts

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general, així com té una finalitat i efectes exclusivament informatius dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial.

Consell Insular de Formentera s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del lloc web com a conseqüència de la informació continguda en ella, especialment pel que fa a les característiques tècniques dels cables.

Consell Insular de Formentera rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per Consell Insular de Formentera o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.
Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines webs (links)

Els enllaços introduïts en www.formentera.es són de caràcter merament informatiu i, per tant, Consell Insular de Formentera o controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web. En conseqüència, Consell Insular de Formentera declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, en especial el contingut, relatiu a aquesta pàgina.
Responsabilitat en el supòsit en què aquesta pàgina sigui la destinació de l’enllaç introduït en una altra pàgina

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al lloc web del Consell Insular de Formentera s’ha d’atenir a les següents estipulacions:

Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i haurà de constar de forma expressa el seu atorgament. Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari a la pròpia direcció de Consell Insular de Formentera ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit del Consell Insular de Formentera, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web del Consell Insular de Formentera, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines del web.

No es donarà cap tipus d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina del Consell Insular de Formentera.

Si volgués fer constar algun signe distintiu del Consell Insular de Formentera com a marques, logos, denominació haurà de comptar amb l’autorització per escrit.

El Titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de Consell Insular de Formentera.

Es prohibeix, excepte autorització expressa del Consell Insular de Formentera, donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social del Consell Insular de Formentera com a paraula clau (metatags o metanames) per a la recerca de llocs webs realitzada a través de cercadors.

Consell Insular de Formentera no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç. L’establiment de l’enllaç no implica l’existència d’algun tipus de relació, col·laboració o dependència de Consell Insular de Formentera amb el titular d’aquesta pàgina web.
Responsabilitat aspectes tècnics

Consell Insular de Formentera no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web de la mateixa manera que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible.

Consell Insular de Formentera no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

Obligació dels usuaris

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que Consell Insular de Formentera pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

Pel que fa a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi Consell Insular de Formentera relativa a l’ús del lloc. A aquests efectes Consell Insular de Formentera es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

Durada i Modificació

Consell Insular de Formentera tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de forma unilateral, total o parcialment. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades de forma total o parcial per Consell Insular de Formentera.

Consell Insular de Formentera podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre la societat Consell Insular de Formentera que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de forma individual a l’usuari per la mateixa.

Legislació i Jurisdicció

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola.

Els usuaris i l’empresa Consell Insular de Formentera sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d’aquesta nota legal als Jutjats i Tribunals d’Eivissa.