Avís legal

Benvolgut visitant,

Benvingut a la pàgina web del Patronat de Turisme de l’Ajuntament de Formentera: turismoformentera.com. Confiam que aquesta pàgina web sigui de la vostra utilitat, que us agradi i que gaudiu de la vostra visita. En aquest sentit, i amb l’objectiu de proporcionar la màxima seguretat a aquesta pàgina i als seus visitants, establim les següents condicions d’ús:

1.- La pàgina web turismoformentera.com és propietat de l’Ajuntament de Formentera, amb domicili a la Plaça de la Constitució núm. 1, 07860 Sant Francesc Xavier, Formentera, telèfon: 971 32 20 34, fax: 971 32 25 56, c/e: ayuntamiento@formentera.es, CIF: P0702400C.

2.- turismoformentera.com ofereix a la seva pàgina web informació turística relacionada amb el municipi, havent de ser considerada aquesta informació com una introducció. La finalitat principal de la pàgina web és publicitària i informativa. Així mateix, s’ofereix la possibilitat de contactar o sol•licitar informació més detallada sobre l’illa. La informació administrativa facilitada a través de turismoformentera.com no substitueix la publicitat i altres textos legals que s’han de publicar formalment al BOE, al BOCAIB i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe legal de la seva autenticitat i contingut.

3.- La tramesa de dades a través dels formularis d’informació suposa una simple consulta, en cap cas vinculant, per a turismoformentera.com.

4.- turismoformentera.com es reserva el dret a canviar, modificar, afegir i/o eliminar en qualsevol moment i sense previ avís part d’aquestes condicions i fer canvis en els continguts de la pàgina.
Us recomanam que reviseu periòdicament els possibles canvis que es poguessin produir.
Les modificacions esmentades, que es fessin eventualment, no donaran dret al visitant a cap tipus d’indemnització.

5.- turismoformentera.com no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la seva versió electrònica, publicats en aquesta pàgina web. Els textos i fotografies publicats en aquesta pàgina web podrien contenir errades tipogràfiques, perquè la informació està sotmesa a canvis periòdics.

6.- Els textos (informacions, conceptes, publicitat i altres anàlegs), marques registrades, secrets de marca, tecnologies, productes, processos i elements gràfics (disseny, fotos, logos, marques, codi font i altres anàlegs) que constitueixen la pàgina web i/o difosos a través d’aquesta, així com la seva presentació o muntatge, estan subjectes a drets de propietat Industrial i Intel•lectual. Tot el contingut de la pàgina web (textos, logos, marques, fotos, etc.) és propietat de turismoformentera.com. A l’esmentada pàgina web també s’han inclòs textos, fotografies i referències bibliogràfiques d’autoria de terceres persones. Aquests continguts estan subjectes als mateixos drets de propietat industrial i intel•lectual.

7.- turismoformentera.com fa el màxim esforç per mantenir contínuament actualitzada la informació i els serveis oferts a través de la seva pàgina web turismoformentera.com. La nostra intenció és oferir un servei de la màxima qualitat als visitants d’aquesta pàgina web. No obstant això, turismoformentera.com no pot garantir la continuïtat i disponibilitat dels serveis d’aquesta pàgina web en el futur.
turismoformentera.com està exempta de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, causades pel mal funcionament o falta de disponibilitat de la pàgina web turismoformentera.com i als sistemes de comunicació relacionats per causes de força major o interrupció o interferències a les xarxes de transmissió d’informació.

8.- L’usuari es compromet a utilitzar turismoformentera.com d’acord amb el que disposen aquestes condicions generals i tal com estableixen la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’usuari s’obliga i es compromet a abstenir-se d’utilitzar turismoformentera.com amb fins il•lícits, contraris a la llei i a allò establert a les presents condicions generals, lesius als drets i interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar turismoformentera.com o impedir el normal ús de la web per part dels Usuaris.
turismoformentera.com no es fa responsable dels danys o perjudicis derivats de l’accés, ús o mala utilització dels continguts d’aquesta pàgina web.

9.- turismoformentera.com ha inclòs a la seva pàgina web referències a empreses i comerços (hotels, restaurants, etc.) i enllaços (links). Tots aquests establiments han estat ordenats dins de cada categoria per ordre alfabètic i segons categories oficials. La presència d’aquestes dades a la pàgina web de turismoformentera.com té una finalitat purament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre les mateixes. La relació d’establiments s’ha realitzat de la forma més exhaustiva possible. Si trobau cap dada errònia o algun propietari o titular vol incloure, modificar o eliminar les dades del seu establiment, ho podeu fer a través de la següent adreça de correu electrònic: ayuntamiento@formentera.es.

10.- turismoformentera.com us garanteix sempre la confidencialitat de les vostres dades personals. Cap dada que ens proporcioneu serà compartida amb cap organització o empresa aliena a turismoformentera.com. En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), l’usuari de turismoformentera.com podrà, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, rectificació i cancel•lació de les seves dades personals d’acord amb el que preveu l’esmentada Llei i demés normes que la desenvolupen, davant de turismoformentera.com, que és l’adreça indicada en el primer punt d’aquestes condiciones. L’Ajuntament de Formentera tendrà integrat el sistema de protecció de dades de la seva pàgina web dins del sistema de protecció de dades global de l’Ajuntament.

11.- La pàgina web de turismoformentera.com es regeix segons la legislació espanyola i es troba, per tant, sota la jurisdicció dels Jutges i Tribunals d’Espanya. Tota controvèrsia, conflicte o reclamació que pogués originar-se respecte al compliment de les condicions d’ús de l’esmentada pàgina web: turismoformentera.com i qualsevol conflicte que tengui relació amb els continguts i serveis de la pàgina web serà resolt pels Jutges i Tribunals d’Eivissa (Espanya) i s’interpretarà conforme a la legislació espanyola, renunciant les parts implicades al fur propi que els pogués correspondre.

12.- L’accés a turismoformentera.com implica l’acceptació per part de l’usuari dels termes i condicions descrits en aquest apartat.
turismoformentera.com es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els termes, condicions i comunicacions en base als quals s’ofereix aquesta pàgina web.
turismoformentera.com es reserva el dret a recórrer a les accions judicials, civils i/o criminals pertinents contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin el que disposen les presents condicions.

13.- L’Ajuntament de Formentera no es farà responsable en cas que es produeixin interrupcions del servei, retards, errades, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients originats per causes que escapen al control de l’Ajuntament de Formentera, i/o a causa d’una actuació dolosa o culposa de l’Usuari que tengui per origen causes de força major. Sense perjudici del que s’estableix a l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments succeïts que quedin fora del control de l’Ajuntament de Formentera, com ara: errades de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i per l’atac de Hackers o altres a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que l’Ajuntament de Formentera hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents, d’acord amb les possibilitats de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, l’Ajuntament de Formentera no assumirà cap responsabilitat, sigui aquesta per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

14.- L’Ajuntament de Formentera tendrà dret, sense haver de satisfer cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts d’aquesta web amb la finalitat d’efectuar operacions pel seu manteniment, millora o reparació.

15.- L’Ajuntament de Formentera no es responsabilitza dels continguts ni de les opinions de tercers que apareguin a la seva web ni de la informació continguda a pàgines web de tercers, a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços o cercadors del lloc web, perquè la funció d’aquests és informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podreu ampliar les dades d’aquesta web, i que en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre les mateixes. Por tot això, l’Ajuntament de Formentera no serà responsable del resultat obtingut a través dels esmentats enllaços hipertextuals.

16.- L’Ajuntament de Formentera no assumeix cap responsabilitat pels danys causats als equips dels Usuaris per possibles virus informàtics que contreguin a través de la navegació per aquest lloc web, o per qualsevol altre dany derivat de la navegació.

17.- L’Ajuntament de Formentera no ofereix cap garantia en relació amb la continuïtat o absència d’errades a cap dels continguts accessibles a través del seu lloc web, a més a més de no garantir la correcció de qualsevol defecte o l’absència de virus i altres components perjudicials al present lloc web o al servidor que el subministra. L’Ajuntament de Formentera no es fa responsable de la veracitat, falta d‘utilitat o d’adequació per a un ús específic del present lloc web ni dels continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol retard, falta d’entrega, entrega incorrecta dels productes exposats o interrupció del servei; de l’exactitud, qualitat o naturalesa de la informació obtinguda a través dels continguts.

18.- L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’Ajuntament de Formentera pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions fixades per aquestes condicions o per les condicions particulars que siguin d’aplicació.

19.- L’Ajuntament de Formentera actua únicament com a intermediari sense ànim de lucre entre els prestadors dels serveis i els usuaris, que exoneren l’Ajuntament de Formentera de qualsevol responsabilitat que es derivi de la utilització del present servei. Qualsevol reclamació haurà ser presentada davant de l’establiment contractat.